Skocz do zawartości
motoFerajna
 • REGULAMIN RAJDU SYRENY

  1. Organizacja Rajdu
  Organizatorem rajdu jest  Warsiawska Ferajna Motocyklowa "MotoFerajna"

  2. Cele rajdu
  Zasadniczym celem Rajdu Syreny jest rozwijanie kultury motoryzacyjnej, w tym propagowanie bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym oraz:
  - doskonalenie techniki jazdy na drogach asfaltowych ogólnego zastosowania tj. na drogach powiatowych, krajowych, gminnych itp.
  - doskonalenie techniki jazdy motocyklem a w szczególności manewrowania oraz jazdy w trudnych warunkach
  – promocja walorów turystycznych Miasta Stołecznego Warszawy oraz aglomeracji warszawskiej 
  - integracja środowiska motocyklistów warszawskich

  3. Forma imprezy
  Rajd uliczny / szosowy  na zasadach fair play. Każdy zawodnik otrzymuje na każdym punkcie fragment mapy, wskazówki oraz zadania wg których musi dotrzeć do kolejnych punktów kontrolnych a następnie do mety. Zadania wykonywane podczas rajdu są premiowane punktami. Start indywidualny ze wspólnego miejsca. Rajd nie ma charakteru imprezy sportowej, a wszystkie konkurencje o znamionach rywalizacji sportowej przeprowadzone będą wyłącznie w bezpiecznych warunkach, na wyłączonych z ruchu i zamkniętych prywatnych przestrzeniach takich jak place manewrowe, prywatne parkingi itp. Trasa rajdu mieści się w granicach m.st. Warszawy.

  4. Termin, miejsce startu i data rozpoczęcia Rajdu
  Rajd Syreny zostanie rozegrany w dniu 24.06.2017 (sobota) w Warszawie. 
  Miejsce startu: Pub Volta ul. Głębocka 117 03-287 Warszawa
  Biuro Rajdu czynne od godz. 8:30 Start pierwszego zawodnika godzina 09:00. 
  Trasa Rajdu oraz punkty kontrolne pozostają tajemnicą.

  Harmonogram Rajdu:

       07:00-08:00          Spotkanie organizacyjne obsługi technicznej Rajdu 
       08:30                    Otwarcie Biura Rajdu
       09:00-10:00          Start: wyjazd uczestników na trasę Rajdu 
       15:00-16:00          Meta: powrót uczestników z trasy Rajdu 
       16:00-17:00          Podliczanie wyników 
       17:30-20:00          Oficjalne ogłoszenie wyników i wręczenie nagród 
       20:00                     Zakończenie Rajdu Syreny

  5. Warunki uczestnictwa
  Rajd Syreny jest imprezą ogólnodostępną. Uczestnikiem może być pełnoletnia osoba, która spełni następujące warunki:

  a. dokona zgłoszenia i rejestracji w sposób określony w pkt 6,
  b. dokona opłaty startowej,
  c. posiada aktualne OC, dowód rejestracyjny motocykla z aktualnymi badaniami technicznymi oraz posiada uprawnienia do kierowania motocyklem - ważne prawo jazdy.

  6. Zgłoszenie i rejestracja uczestników Rajdu, opłata startowa.
  Poprzez określenie "Uczestnik Rajdu rozumie się kierowcę motocykla, który spełnia warunki rejestracji określone w niniejszym Regulaminie, stawi się w terminie 24.06.2017 w godz. 08:00-9:00 w biurze rajdu oraz odbierze i podpisze kartę rajdową. Uczestnik może wziąć udział w Rajdzie wraz z osobą (lub osobami) towarzyszącymi. Osoby towarzyszące zwolnione są z opłat z tytułu uczestnictwa, jednak nie będą klasyfikowane w Rajdzie, a wszelkie ewentualne trofea, nagrody rzeczowe, pamiątkowe gadżety itp przypadają w udziale wyłącznie Uczestnikowi Rajdu. Osoba towarzysząca nie może rościć sobie żadnych praw wobec organizatora Rajdu. Całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zachowanie osób towarzyszących podczas Rajdu ponosi Uczestnik Rajdu.

  Liczba Uczestników w Rajdzie jest ograniczona. Maksymalna ilość uczestników przewidziana przez organizatora wynosi 100 osób. Zgłoszenie uczestników Rajdu odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną (do dnia 31.05.2017 r. do godz. 23:59) poprzez wykupienie pakietu startowego dostępnego na stronie: http://motoferajna.pl/store/category/4-rs2/ Organizator zastrzega sobie możliwość przedterminowego zakończenia procesu zgłoszeń w przypadku wykupienia przez chętnych wszystkich dostępnych w puli miejsc startowych. Opłaty startowe zostaną wykorzystane na organizację zawodów i pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przebiegiem Rajdu.Nabycie numeru startowego na miejscu startu nie jest możliwe. Organizator będzie rejestrował wyłącznie tych uczestników, którzy dokonali prawidłowego zgłoszenia udziału w Rajdzie. 

  Wykupując pakiet startowy uczestnik akceptuje poniższą klauzulę:

  Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją Rajdu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po Rajdzie i powstaną z winy Uczestnika Rajdu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody (powstałe z ich powodu , na zdrowiu i mieniu w trakcie imprezy). Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z Rajdem. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w ww. Rajdzie. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio, telewizję. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się ze wszystkimi warunkami regulaminu Rajdu i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą i kompletnie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Rajdu Syreny, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

  7. Przebieg Rajdu i wygrana
  Rajd turystyczny, z konkursami i zadaniami specjalnymi. Trasa Rajdu jest niejawna, a uczestnicy będą stopniowo odkrywać i zaliczać kolejne punkty kontrolne, aż do przekroczenia linii mety. Rajd wygra osoba, która pokona całą trasę oraz uzyska największą liczbę punktów premiowych.

  W przypadku, gdyby dwóch lub więcej uczestników Rajdu uzyskało tę samą liczbę punktów, kwalifikującą ich do wygranej w Rajdzie, organizator przeprowadzi wśród uczestników dodatkową konkurencję premiową, w miejscu zakończenia rajdu (meta), w celu wyłonienia jednego zwycięzcy. 

  8. Postanowienia końcowe

  Komandor Rajdu: Marek Maciejczyk.

  W trakcie trwania imprezy obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i środków odurzających.

  Ruch drogowy Rajdu będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym. Uczestników rajdu obowiązuje stosowanie się do poleceń, nakazów i zakazów organizatorów rajdu oraz bezwzględnego przestrzegania przepisów zawartych w Ustawie Prawo o Ruchu Drogowym. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

  Pojazdy używane przez uczestników rajdu muszą być zarejestrowane, posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC oraz aktualne badanie techniczne pojazdu. Organizator może wymagać okazania stosownych dokumentów.

  Koszt opłaty wpisowej nie obejmuje indywidualnego ubezpieczenia uczestnika.

  O rezygnacji z rajdu i zejściu z trasy uczestnik musi powiadomić organizatorów na odpowiedni do trasy numer telefonu.

  Przybycie na metę rajdu po godzinie 18:00 eliminuje uczestników z rywalizacji o nagrody.

  W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w rajdzie Organizator nie zwraca wpisowego.

  Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania.

  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ewentualnych uzupełnień regulaminu oraz jego ostatecznej interpretacji.

  Kontakt do Komandora Rajdu : 518 218 479

×

Ważne informacje dotyczące Twojej prywatności

Polityka prywatności   Warunki użytkowania   Regulamin